ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

โปรดอธิบายว่าการสวดอ้อนวอนมีบทบาทในชีวิตท่านอย่างไร