ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

พระคัมภีร์มอรมอนทำให้ท่านใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นอย่างไร