ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

ศาสนจักรของพระคริสต์

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์

เพื่อตอบแทนการดำเนินตามทาง ของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงสัญญาเราหลายเรื่อง สองเรื่องคือคำตอบการสวดอ้อนวอนของเราและการพักผ่อนแก่จิตวิญญาณเรา เราทุกคนจะได้พักบ้าง เพราะเราต่างก็ต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่าง พระองค์ตรัสกับเราทุกคนว่า: วางภาระของเจ้าแล้วให้เราแบกภาระหนักของเจ้าเถิด จงหันไปจากความมืดมาหาความสว่าง พระองค์ทรงสัญญาสันติสุขเช่นกัน “เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น… อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย” (ยอห์น 14:27)

แผนที่เส้นทางไปหาพระบิดาบนสวรรค์ของเราและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ร่างไว้ในพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูและสอนโดยศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เริ่มจากการรับบัพติศมาเข้ามาสู่คอกของพระคริสต์ มีส่วนในศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และมิตรภาพของศาสนจักรพระองค์ การเดินทางดำเนินต่อเนื่องพร้อมกับกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมผู้เปี่ยมด้วยรักซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหนุนใจและรับการหนุนใจ—สุดท้ายคือเพื่อให้รอดในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

สมาชิกของเรา

เราแทบนึกภาพไม่ออกเมื่อนึกถึงศาสนจักรที่ได้รับการสถาปนาในปี ค.ศ. 1830 โดยมีสมาชิกเพียงไม่กี่คนในที่ประชุมเล็กๆ ไม่ว่าหลายคนจะคิดเช่นไร แต่ปัจจุบันมีสมาชิกเพียง 14 เปอร์เซ็นต์อาศัยอยู่ในยูทาห์และเกินครึ่งอาศัยอยู่นอกสหรัฐ ศาสนจักรมีที่ประชุมราว 30,000 แห่งและพระวิหารมากกว่า 130 แห่งทั่วโลก เราพิมพ์นิตยสารรายเดือน 50 ภาษา และจัดพิมพ์พระคัมภีร์มอรมอนไปแล้วมากกว่า 100 ล้านเล่มในมากกว่า 93 ภาษา สมาชิกภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้สอนศาสนามากกว่า 50,000 คนใน 162 ประเทศ เราประชุมกันในที่ประชุมต่างๆ ของท้องที่เรียกว่าวอร์ดหรือสาขาทุกวันอาทิตย์เพื่อนมัสการและเรียนรู้ อธิการหรือประธานสาขาอาสาสมัครนำที่ประชุมของเขาทุกสัปดาห์โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

ทำความรู้จักผู้คนของเรา

รับใช้ในศาสนจักร

สมมติว่าเพื่อนบ้านของเราไม่สบายมาก เธอสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาแรงกล้าขอให้พระผู้เป็นเจ้าช่วยให้เธอมีอาการดีขึ้น มีสันติสุข และช่วยเธอดูแลลูกๆ ของเธอ พระผู้เป็นเจ้าทรงได้ยินคำสวดอ้อนวอนและส่งเราสักคนมาช่วย ถ้าเราฟังการกระตุ้นเตือนของพระองค์ เราจะรู้ว่าเธอต้องการคนเยี่ยม ช่วยเรื่องลูกๆ ของเธอ และอาหารร้อนๆ ถ้าเป็นไปได้ เมื่อเรารับใช้กัน เรากำลังรับใช้พระผู้เป็นเจ้า เรารับใช้ด้วยความสมัครใจในที่ประชุมของเราเช่นกัน โดยทำหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น สอนโรงเรียนวันอาทิตย์ ทำงานกับเยาวชน จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ และดูแลอาคารศาสนจักร

พรของพระวิหาร

เหตุใดชาวมอรมอนจึงสร้างพระวิหาร 03:14

ท่านจะมีสันติสุขใดใหญ่หลวงกว่าการรู้ว่าท่านจะได้อยู่กับครอบครัวหลังจากท่านตายไปแล้ว จุดประสงค์หลักของพระวิหารศักดิ์สิทธิ์มากกว่า 130 แห่งของเราคือทำให้ครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวชั่วนิรันดร์ เมื่อชายหญิงแต่งงานกันในพระวิหาร การแต่งงานของพวกเขาไม่สิ้นสุดที่ความตายแต่จะยั่งยืนตลอดไป อีกทั้งในพระวิหารสมาชิกสามารถประกอบศาสนพิธีสำคัญต่างๆ ให้สมาชิกครอบครัวที่เสียชีวิตก่อนมีโอกาสรับบัพติศมาเข้ามาในศาสนจักร นี่หมายความว่าพวกเขายังคงสามารถยอมรับแผนแห่งความรอดของพระผู้เป็นเจ้าได้แม้หลังจากตายไปแล้ว เรายินดีต้อนรับทุกคนที่มาเยี่ยมชมบริเวณด้านนอกพระวิหารทุกแห่งของเราที่จัดภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงาม อีกทั้งพวกเขาสามารถเข้าร่วมโอเพ่นเฮาส์ก่อนการอุทิศพระวิหารเพื่อทำงานศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหลังจากนั้นเฉพาะชาวมอรมอนที่มีค่าควรเท่านั้นจึงจะเข้าได้

ผู้คนแห่งพันธสัญญา

พันธสัญญาคือข้อตกลงที่จริงจังระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับลูกๆ ของพระองค์ เราเป็นผู้คนแห่งพันธสัญญาโดยทำสัญญาศักดิ์สิทธิ์ว่าจะรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าทรงสอนว่า “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา” (ยอห์น 14:15) พระองค์ทรงรักเราโดยทรงช่วยให้เรากลับไปหาพระองค์ เพื่อให้พันธสัญญามีผล เราจึงมีส่วนในพิธีศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าศาสนพิธีซึ่งดำเนินการโดยผู้มีสิทธิอำนาจจากพระผู้เป็นเจ้า

พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์น ศาสนพิธีแรกคือบัพติศมา บัพติศมาเปิดประตู เริ่มเส้นทางที่จะนำเรากลับไปยังที่ประทับของพระองค์ พันธสัญญานี้คือคำมั่นสัญญาที่เราให้ไว้ว่าจะติดตามพระเยซูคริสต์ตลอดชีวิตของเรา บัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดชีวิตเก่าและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะสานุศิษย์ของพระคริสต์ ขณะที่เรายังคงเดินตามเส้นทางกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้า มี พันธสัญญาอื่น ที่เรายอมรับและ ศาสนพิธีอื่น ที่เราได้รับ ชายที่มีค่าควรจะได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิต ในพระวิหารของเรา พันธสัญญาสำคัญที่สุดประการหนึ่งที่เราทำอยู่ในพันธสัญญาการแต่งงานที่รวมชายหญิงไว้ด้วยกันชั่วนิรันดร์ จากนั้นลูกๆ จะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนิรันดร์ของพวกเขา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า

ศึกษาพระคัมภีร์

เราแทบไม่นึกไม่ฝันว่าสิ่งที่เขียนไว้มากกว่าหนึ่งพันกว่าปีก่อนจะช่วยเราเวลานี้ได้ แต่เนื่องด้วยพระปรีชาญาณของพระผู้เป็นเจ้าไม่ตกยุค ปัจจุบันเราจึงสามารถอ่านพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้บทเรียนในนั้นได้ พระคัมภีร์เป็นเครื่องนำทางที่ช่วยเรารับมือกับความท้าทายของชีวิตนี้ อีกทั้งเป็นวรรณกรรมซึ่งสร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดในทุกยุคสมัย ให้ความหวังและการปลอบโยนในทุกสถานการณ์ พระผู้เป็นเจ้าทรงขอให้เราศึกษาพระคัมภีร์เพื่อเราจะรู้พระประสงค์ของพระองค์ เรายอมรับหนังสือต่อไปนี้เป็นพระคัมภีร์ ได้แก่ พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงเจมส์ พระคัมภีร์มอรมอน พระคัมภีร์หลักคำสอนและพันธสัญญา และพระคัมภีร์ไข่มุกอันล้ำค่า

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอนและพระคัมภีร์ไบเบิล

สวดอ้อนวอนบ่อยๆ

ใครๆ ก็สวดอ้อนวอนได้ ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าเรากำลังคุกเข่า นั่งหรือยืน สวดอ้อนวอนออกเสียงหรือในใจ สวดอ้อนวอนเป็นกลุ่มหรือส่วนตัว พระผู้เป็นเจ้าจะทรงได้ยินและทรงตอบเรา การสวดอ้อนวอนง่ายมากและเรียบง่ายจนเราอาจไม่เห็นว่าการสวดอ้อนวอนเป็นสิทธิพิเศษมากเพียงใด นี่คือเส้นทางตรงของการสื่อสารกับพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงต้องการช่วยเราแก้ปัญหาและคลายความสงสัยทั้งหมดของเรา แม้พระองค์จะไม่ทรงตอบทันทีเสมอไปหรือในวิธีที่เราคาดหวัง แต่เราเชื่อพระคัมภีร์ที่กล่าวว่า “จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน" (มัทธิว 7:7)

สนับสนุนผู้นำของเรา

ชาวมอรมอนเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและตั้งปณิธานว่าจะให้เกียรติและทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งผ่านมาทางศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกของพระองค์ นี่หมายความว่าเราฟังถ้อยคำของพวกท่าน สนับสนุนพวกท่าน และสวดอ้อนวอนเพื่อความผาสุกของพวกท่าน สตรีรับใช้งานเผยแผ่เช่นเดียวกับบุรุษ ดำรงตำแหน่งผู้นำ นั่งในสภาผู้นำ สอนและสวดอ้อนวอนเป็นประจำในพิธีนมัสการของที่ประชุม สตรีกำกับดูแลองค์การต่างๆ ทั่วโลกหลายองค์การในศาสนจักร อาทิ สมาคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ที่สุดในโลกของสตรี องค์การเยาวชนหญิงโดยรับใช้เยาวชนหญิงอายุ 12 ถึง 18 ปี และองค์การปฐมวัยโดยสอนเด็กอายุ 18 เดือนถึง 12 ปี โอกาสรับใช้แทบไม่มีสิ้นสุด สตรีและบุรุษของศาสนจักรทำงานร่วมกันเพื่อพยายามตอบรับการเรียกของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงขอให้สานุศิษย์ของพระองค์เลี้ยงดูแกะของพระองค์ (ยอห์น 21:16-17)

เตรียมพร้อม

ดูเหมือนแทบทุกสัปดาห์เราได้ข่าวว่าภัยพิบัติใหม่ๆ กำลังเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งในโลก แต่ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้ภายในรั้วบ้านของเรา เหตุการณ์เลวร้ายต่างๆ เช่น ตกงาน หนี้สินล้นพ้นตัว บาดเจ็บสาหัส ไม่สามารถผ่อนชำระค่าบ้านได้อีก และอื่นๆ เราเชื่อเรื่องการเตรียมให้มากเท่าที่จะมากได้เพื่อพร้อมรับความท้าทายเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น เราได้รับคำแนะนำให้เก็บสำรองอาหาร น้ำดื่ม และเงินออมมากพอ

ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและการบำเพ็ญประโยชน์ด้านสวัสดิการ

เมื่อแผ่นดินไหวและอุทกภัยก่อให้เกิดความหายนะทั่วโลก ศาสนจักรคอยให้ความช่วยเหลือแทบทุกครั้งโดยมีสมาชิกคอยอำนวยประโยชน์ เราไม่เลือกปฏิบัติตามศาสนา เชื้อชาติ หรือสัญชาติ ความช่วยเหลือไปถึง 147 ประเทศและคิดเป็นมูลค่าปีละหลายสิบล้านดอลลาร์ ส่วนหนึ่งในแผนของพระผู้เป็นเจ้าคือให้เราแบกภาระของกันและกันและเป็นพระหัตถ์ของพระองค์บนแผ่นดินโลก โปรแกรมสวัสดิการของศาสนจักรช่วยคนขัดสนในละแวกบ้านของท่านเช่นกันโดยให้ความช่วยเหลือชั่วคราวในรูปของอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และหางานให้ทำ ผู้รับจะมีโอกาสทำงานแลกกับความช่วยเหลือนี้หากอยู่ในวิสัยที่ทำได้

ส่วนสิบและเงินบริจาคอดอาหาร

พระเจ้าทรงแนะนำเราให้จ่ายหนึ่งในสิบของรายได้เป็นส่วนสิบไว้สำหรับศาสนจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลก ไม่มีผู้ปฏิบัติศาสนพิธีที่ได้รับค่าจ้างในศาสนจักร พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาพรมากมายกับผู้จ่ายส่วนสิบ การจ่ายส่วนสิบเป็นวิธีที่เราจะแสดงให้เห็นเช่นกันว่าสิ่งของทางโลกและการสะสมความมั่งคั่งไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดในการดำรงอยู่ของเรา ส่วนสิบไม่ใช่เรื่องใหม่ ส่วนสิบมีมาตั้งแต่สมัยพันธสัญญาเดิมก่อนพระคริสต์ประสูติ (ดู มาลาคี 3:8-10) เดือนละครั้งเราไม่กินไม่ดื่มสองมื้อติดต่อกันและบริจาคเงินอดอาหารอย่างน้อยเท่ากับค่าอาหารสองมื้อ อธิการอาจใช้เงินส่วนนี้ดูแลคนขัดสนในท้องที่ของพวกเขา

ประกาศพระคำของพระองค์

นั่นคือสิ่งที่ผู้สอนศาสนาเต็มเวลามากกว่า 50,000 คนของเราทำอยู่ ท่านอาจจะเคยเห็นพวกเขาบนท้องถนนในเมืองของท่าน พวกเขาเป็นจุดเด่นเนื่องจากเดินทางเป็นคู่ สวมสูทสีเข้มหรือชุดสตรี และติดป้ายชื่อ ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวอายุต่ำกว่า 25 ปี แต่หลายคนเป็นผู้อาวุโสเกษียณแล้วที่เลือกรับใช้เช่นกัน ความมุ่งมั่นและการอุทิศตนของพวกเขาน่าประทับใจเมื่อนึกถึงว่าส่วนใหญ่รับใช้ระหว่าง 18 ถึง 24 เดือนและออกทุนเองทั้งหมดยกเว้นค่าเดินทางไปกลับจากสนามเผยแผ่ “นั่นเป็นสองปีที่ดีที่สุดในชีวิต!” เป็นคำพูดที่มักได้ยินจากผู้สอนศาสนาที่กำลังจะจบ

เราเผยแพร่และสอนพระวจนะของพระคริสต์ที่บ้าน ในละแวกบ้าน และในที่ประชุมของเราด้วยเช่นกัน ชาวมอรมอนทุกคน รวมทั้งเด็กและวัยรุ่น พูดเรื่องพระกิตติคุณที่แท่นพูดในศาสนจักรของเรา

เราสอนบทเรียนพระกิตติคุณในปฐมวัย (องค์กรของเด็ก) เยาวชนชายและเยาวชนหญิง (องค์กรเยาวชนของเรา) สมาคมสงเคราะห์ (สำหรับสตรีผู้ใหญ่) และฐานะปุโรหิต (สำหรับผู้ชาย) เราสอนชั้นเรียนศึกษาศาสนาทุกวันให้วัยรุ่นและสมาชิกวัยนักศึกษา การเผยแพร่ข่าวสารของพระผู้เป็นเจ้าด้วยคำพูดและการกระทำเป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิตเรา

พบกับผู้สอนศาสนามอรมอนในเขตของท่าน

ช่วยเพื่อนบ้านของเรา

เราประกาศพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราทำงานของพระองค์ นี่หมายถึงการขยายขอบเขตออกไปนอกที่ประชุมของเรา หมายถึงเรื่องอย่างเช่น การรับใช้ชุมชนและช่วยเหลือคนยากไร้ พระคริสต์ตรัสว่า

“ซึ่งท่านได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไรก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วย” (มัทธิว 25:40)

ชาวมอรมอนสมัยเริ่มแรกอดทนต่อการข่มเหงมากมายเพราะการคุกคามทางศาสนา การเมือง และการค้าจากเพื่อนบ้านของพวกเขา แม้กระทั่งทุกวันนี้บางคนยังชอบกระเซ้าเย้าแหย่เพราะความเชื่อของเราที่ไม่ค่อยเหมือนคนส่วนใหญ่ อย่างเช่น การละเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การครองความบริสุทธิ์ทางเพศก่อนแต่งงาน และการสวมเสื้อผ้าสุภาพเรียบร้อย ผู้นำศาสนจักรของเรากระตุ้นเราเสมอให้พาผู้อื่นเข้ามาในกลุ่ม เคารพยกย่องศาสนาต่างๆ ในโลก และระวังอย่าวางตนว่าเป็นฝ่ายถูก

ประวัติครอบครัว

มีคนถามเราบ่อยครั้งว่า “เหตุใดจึงสนใจเรื่องประวัติครอบครัวอย่างจริงจัง” นั่นเพราะเราเชื่อว่าพรสูงสุดของพระวิหารคือพิธีที่รวมชายหญิงและเด็กให้เป็นหนึ่งเดียวในสัมพันธภาพครอบครัวนิรันดร์ เราต้องการให้ทุกคนมีโอกาสได้รับพรนั้น—แม้แต่บรรพชนของเราที่สิ้นชีวิตไปแล้ว—เราจึงประกอบพิธีพระวิหารเหล่านี้และพิธีอื่นๆ ให้พวกเขาโดยใช้ตัวแทน จากนั้นผู้วายชนม์มีโอกาสยอมรับหรือปฏิเสธพิธีเหล่านั้นในโลกวิญญาณ ด้วยเหตุนี้การค้นคว้าประวัติครอบครัวหรือลำดับการสืบเชื้อสายจึงเป็นงานจำเป็นที่ต้องทำก่อนทำงานพระวิหารแทนผู้วายชนม์

โดยทราบดีว่าหลายล้านคนทั่วโลกมีเหตุผลให้สนใจประวัติครอบครัวต่างกันไป เราจึงรวบรวมบันทึกไมโครฟิล์มและดิจิทัลให้ทุกคนใช้ฟรี อันที่จริง หอสมุดประวัติครอบครัวในซอลท์เลคซิตี้ รัฐยูทาห์เป็นหอสมุดลำดับการสืบเชื้อสายขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีบันทึกมากมายหลายชุดให้ใช้งาน พร้อมด้วยรายชื่อผู้วายชนม์มากกว่าสองพันล้านชื่อ เราดำเนินงานออนไลน์ด้านหน่วยข้อมูลลำดับการสืบเชื้อสายที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยไม่คิดค่าบริการที่ www.familysearch.org เว็บไซต์นี้มีหนึ่งพันล้านชื่อจากมากกว่า 110 ประเทศและเขตปกครองพิเศษ นอกจากนี้เรายังมีสำมะโนประชากรสหรัฐปี 1880 สำมะโนประชากรแคนาดาปี 1881 สำมะโนประชากรอังกฤษปี 1881 ฐานข้อมูลเกาะเอลลิส และบันทึกธนาคารของฟรีดแมนด้วย

เหตุใดประวัติครอบครัวจึงสำคัญ