ComeuntoChrist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.
Back
ผู้คนของเรา

จุดประสงค์ของชีวิตฉันคืออะไร?

ฉันเป็นใคร ฉันอยู่ที่นี่ทำไม เกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันตาย ค้นหาจุดประสงค์ของชีวิตและค้นพบแบบแผนซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงมีให้ท่านผ่านคำสอนที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์

ฉันต้องการ:

เราเป็นใคร

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคือชื่ออย่างเป็นทางการของศาสนาที่ผู้คนมักเรียกกันว่าศาสนจักรมอรมอน สิ่งสำคัญที่สุดอันดับแรกที่เราเชื่อคือพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกและทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า

ถึงแม้ว่าภูมิหลังและประสบการณ์ของเราจะหลากหลาย แต่ชาวมอรมอนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยคำมั่นสัญญาที่เรามีต่อพระเยซูคริสต์ เว็บไซต์นี้มีสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมาแบ่งปันเรื่องราวและบอกเล่าว่าศรัทธาที่พวกเขายึดถือมีความหมายอย่างไรต่อพวกเขา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศรัทธาของเรา