ComeuntoChrist.org У всьому світі
Наші люди
Наші цінності
Наші віровчення
Відвідайте нас
.

Хто обирає мормонського пророка?

Офіційна відповідь

Ісус Христос—голова цієї Церкви. Покликання і призначення живого пророка проходить під керівництвом Того, Чия це Церква.

Після смерті пророка Джозефа Сміта у Картеджі, шт. Іллінойс, Бригам Янг привів Церкву в Долину Солоного озера і керував її зростанням і розповсюдженням на Заході. Після його смерті найстарший апостол, Джон Тейлор, став третім Президентом Церкви. Після того, як кожний Президент Церкви помирає, старший апостол стає наступним Президентом. З часів Бригама Янга Церкву вели:

 • John Taylor—1877–87
 • Wilford Woodruff—1887–98
 • Lorenzo Snow—1898–1901
 • Joseph F. Smith—1901–18
 • Heber J. Grant—1918–45
 • George Albert Smith—1945–51
 • David O. McKay—1951–70
 • Joseph Fielding Smith—1970–72
 • Harold B. Lee—1972–73
 • Spencer W. Kimball—1973–85
 • Ezra Taft Benson—1985–94
 • Howard W. Hunter—1994–95
 • Gordon B. Hinckley—1995–2008
 • Thomas S. Monson—2008-2018
 • Russell M. Nelson—2018 р.–дотепер

Кожний Президент Церкви обирає радників з-поміж гідних і здібних чоловіків. Разом ці чоловіки складають Перше Президентство Церкви. Разом з Дванадцятьма апостолами вони скеровують Церкву.