ComeuntoChrist.org У всьому світі
Наші люди
Наші цінності
Наші віровчення
Відвідайте нас
.

Хто сьогодні є пророком у мормонів?

Офіційна відповідь

Бог покликав пророків вести Його Церкву у наші дні, так само, як Він це робив у давні часи. Сучасний пророк і Президент Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів—це Russell M. Nelson. Йому допомагають два його радники—Dallin H. Oaks та Henry B. Eyring. Разом вони утворюють Перше Президентство Церкви (схожим чином як Петро, Яків та Іван після смерті Христа).

Усі члени Першого Президентства і Кворуму Дванадцятьох Апостолів є апостолами і пророками. Сучасні апостоли це:

 • M. Russell Ballard
 • Jeffrey R. Holland
 • Dieter F. Uchtdorf
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund
 • Gerrit W. Gong
 • Ulisses Soares